pigeon
pigeon
pigeon
Member of Heluz Group
background

Sponzoři

Pravidla driving range

V SOUČASNÉ DOBĚ SE ŘÍDÍME NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR O VYUŽITÍ VENKOVNÍCH SPORTOVIŠŤ V DOBĚ KORONAVIRU A DOPORUČENÍM ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE.

Provozní řád

1. Obecná ustanovení
1.1 Provozní řád jednoznačně stanovuje pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků areálu HELUZ GOLF driving range, Šindlovy Dvory.
1.2. Areálem HELUZ GOLF driving range, Šindlovy Dvory se v tomto případě rozumí driving range, odpočinková místa, putting a chipping green či bunker play, dále parkovací místa, vjezd do areálu a přístupové cesty.
1.3. Návštěvníky areálu jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí probíhajících v prostorách areálu, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas provozovatele a mají uhrazené vstupné.
1.4. Obsluhou se zde rozumí zaměstnanci a ostatní pracovníci, kteří zajišťují činnost, obsluhu nebo provoz golfového areálu.
1.5. Tento provozní řád představuje pravidla stanovená provozovatelem areálu HELUZ GOLF driving range, Šindlovy Dvory. Každý svým vstupem do areálu vyjadřuje svůj souhlas s právy a povinnostmi tohoto Provozního řádu.
1.6. V celém areálu je zakázáno nechat děti mladší 10-ti let bez dozoru. Dozorem se rozumí osoba starší 15-ti let.
1.7. Návštěvník je povinen v celém areálu dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.
1.8. Hráči nesmí své okolí obtěžovat chováním neslučujícím se s golfovou etiketou a dobrými mravy.
 
2. Vstup na cvičné plochy
2.1. Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se prokázat identifikačním dokladem.
2.2. Obsluha si zaznamená osobní údaje hráče a to v rozsahu identifikace hráče, kontaktní údaje. Tyto osobní údaje zpracovává společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. za účelem poskytování služeb tréninkového golfového odpaliště HELUZ GOLF driving range Šindlovy Dvory. Osobní údaje nebudou využity k jiným účelům. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v koncernu HELUZ jsou k dispozici u obsluhy nebo na https://www.heluz.cz/cs/ochrany-osobnich-udaju.
2.3. Hráč je povinen využívat pro hru pouze vyhrazené prostory pro jednotlivé druhy tréninku. 
V celém areálu, u všech druhů tréninku je povolena hra pouze s míči z vydavače.
2.4. Na odpališti z trávy i z podložek je povoleno odpalovat pouze kolmo.
2.5. Na odpališti s podložkami je přísný zákaz odpalovat mimo podložky.

2.6. Putting green, živý i umělý – jamkoviště, je vyhrazeno výhradně pro patování.
2.7. Na tréninkovém prostoru označeném - krátká hra je povoleno procvičovat chipping a piching.
2.8. Hra z bunkeru je povolena na obě strany, po ukončení tréninku je nutné uhrabat místo hry.
2.9. Provozní doba klubovny a cvičných ploch je dána aktuální situací. Konkrétní otevírací hodiny určuje obsluha areálu a jsou vyvěšeny na recepci.
2.10. Hráč a doprovod hráče vstupují na cvičné plochy na vlastní nebezpečí. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na cvičných plochách tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob v areálu.
2.11. Děti mladší 10-ti let mohou trénovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
2.12. Vstup na dopadovou plochu drivingu je přísně zakázán. 
2.13. Je zakázáno odnášet drivingové míče z prostor areálu. Každý, kdo takto bude jednat, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu (za jeden míček 50 Kč). 
2.14. Nepoužité cvičné míče je povinen hráč vrátit do sběrného boxu nebo využít na odpališti.
2.15. Mimo provozní dobu je zakázáno vstupovat na cvičné plochy areálu. V areálu se lze pohybovat jen po vyznačených cestách.                               
 
3. Další ustanovení
3.1 V areálu je zakázáno volné pobíhání psů. Psi se mohou v rámci areálu pohybovat pouze na vodítku. Vstup psů na cvičné plochy je zakázán. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy.
3.2. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového, informačního, ohraničujícího nebo jiného vybavení, je návštěvníkům zakázáno.
3.3. V areálu je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra.
3.4. Parkování vozidel návštěvníků golfového areálu je povoleno na místech určených k tomuto účelu.
3.5. Z golfového areálu mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
3.6. Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví osob či majetku areálu a jeho okolí, které způsobí svojí činností.
3.7. Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách, platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků.
3.8. Vulgární chování vůči zaměstnancům, jakož i ostatnímu personálu, stejně tak vůči ostatním návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení provozního řádu a návštěvník na základě takového chování může být vykázán z golfového areálu.
3.9. Návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat tento Provozní řád, pokyny obsluhy areálu, a dále zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. V případě porušení tohoto provozního řádu může být příslušná osoba vykázána z celého areálu bez možnosti náhrady uhrazeného hracího poplatku.
3.10. Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje provozní řád, může být zamezen vstup do areálu HELUZ GOLF driving range, Šindlovy Dvory.
3.11. Obsluha hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví osob a zamezení škod na majetku provozovatele areálu nebo třetích osob.
3.12. Provozovatel nezodpovídá za odcizení nebo škodu na vybavení a soukromých věcech návštěvníků přinesených do prostor areálu.  
3.13. Za zapůjčené cvičné hole zodpovídá hráč a je povinen uhradit v plné výši jejich cenu při poškození.
3.14. V celém areálu jsou akceptovány pouze platby platební kartou.
3.15 Při porušení pravidel tohoto Provozního radu, které bude mít za následek finanční nebo hmotnou škodu jednotlivých návštěvníků Drivingu nebo provozovatele  HELUZ GOLF driving range, je návštěvník povinen vzniklou škodu uhradit.

4. Bezpečnostní opatření
4.1. V případě bouřky jsou hráči a návštěvníci povinni okamžitě přerušit hru.
4.2. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 
5. Účinnost
5.1. Tento Provozní řád areálu HELUZ GOLF driving range, Šindlovy Dvory je účinný od 1. 4. 2021.
 
HELUZ GOLF driving range, Šindlovy Dvory
tel.: +420 739 590 395
email.: drivingrange@heluz.cz